Duel of the Fates

Aus Simpsonspedia
Zur Navigation springenZur Suche springen

Vorkommen


Künstler

 • John Williams


Veröffentlichung

 • 1999


Lyrics

 • Korah, Mahtah, Korah, Rahtahmah.
  Korah, Rahtahmah. Yoodhah, Korah.

  Korah, Syahdho. Rahtahmah, Daanyah. Korah, Keelah, Daanyah.
  Nyohah, Keelah, Korah, Rahtahmah. Syahdho, Keelah, Korah, Rahtahmah.
  Korah, Daanyah. Korah, Rahtahmah.

  Korah, Daanyah. Korah, Rahtahmah.
  Nyohah, Keelah, Korah, Rahtahmah. Syahdho, Keelah, Daanyah, Rahtahmah. Korah!


  Korah, Mahtah, Korah, Rahtahmah.
  Korah, Rahtah-mah. Yoodhah, Korah.

  Korah, Syahdho. Rahtahmah, Daanyah. Korah, Keelah, Daanyah.
  Nyohah, Keelah, Korah, Rahtahmah. Syahdho, Keelah, Korah, Rahtahmah.
  Korah, Daanyah. Korah, Rahtahmah.

  Korah, Daanyah. Korah, Rahtahmah.
  Nyohah, Keelah, Korah, Rahtahmah. Syahdho, Keela, Daanyah, Rahtahmah. Korah!